Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Servisne informacije

Odvajanje, rekonstrukcija i odjava

Odvajanje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za posebni dio postojeće građevine. Osim Zahtjeva za odvajanje (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća), potrebno je podmiriti sva prethodna dugovanja postojeće građevine.

Korisnik, koji u istoj nekretnini, pored stanovanja, obavlja i određenu poslovnu djelatnost (pri čemu koristi uslugu javne vodoopskrbe), također je obavezan izvršiti odvajanje vodovodnog priključka za poslovni prostor.

Rekonstrukcija vodovodnog priključka je izvedba postojećeg priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog (postojećeg) glavnog vodomjera, uz istovremeni prekid pružanja usluge javne vodoopskrbe putem priključka s kojega je demontiran glavni vodomjer.

Osim Zahtjeva za rekonstrukciju (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća), potrebno je podmiriti sva prethodna dugovanja postojeće građevine.

Odjava korištenja vodnih usluga je trajnog karaktera. Uz Zahtjev za odjavu (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća), potrebno je podmiriti sva prethodna dugovanja.

Ukoliko potrošač ima potrebnu odjaviti korištenje vodnih usluga, vrši se trajna demontaža potrošnog mjesta. Ponovno priključenje može se ostvariti podnošenjem zahtjeva za novi priključak, sukladno uvjetima isporučitelja i uz nadoknadu ukupnih troškova isporučitelju.


Prigovor i reklamacije potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19) nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu može se iskazati prigovorom u pisanoj formi, u uredima Financijsko- komercijalne službe (prizemlje upravne zgrade poduzeća). Prigovor se također može poslati putem pošte, elektroničke pošte ili telefaksa:

 • Vodovod Omiš d.o.o.
  Četvrt Vrilo 6
  21310 Omiš
 • e- mail: omis@vodovod.hr
 • fax: +385 21 755 119

Reklamacije na račun, u pisanoj formi, mogu se podnijeti na gore navedenu adresu, e-mail ili fax, u roku od 8 dana od dospijeća računa. Sve informacije moguće je dobiti u uredima Financijsko- komercijalne službe (prizemlje upravne zgrade poduzeća) ili na sljedeće brojeve telefona:

 • +385 21 755 115
 • +385 21 755 117

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME
07:00 – 15:00

RAD SA STRANKAMA
07:30 – 13:00

DNEVNI ODMOR
11.00 – 11:30

Dostava i plaćanje računa

 

DOSTAVA RAČUNA

Računi se generiraju na mjesečnoj bazi. Za svako potrošno mjesto radi se zaseban račun. Ako partner ima više potrošnih mjesta može zahtijevati zbirnu uplatnicu za sva svoja potrošna mjesta.

Dostava računa moguća je u papirnatom obliku na području cijele Republike Hrvatske ili u elektronskom obliku na e-mail adresu. Dostavu računa na e-mail korisnik može aktivirati popunjavanjem obrasca na dnu stranice ili na portalu Moj račun (e-komis). Osim navedenog, na portalu je moguće pregledavanje zaduženja i uplata te ukupnog stanja računa.

 

PLAĆANJE RAČUNA

Korisnici mogu ugovoriti uslugu SEPA izravnog terećenja ovjeravanjem Suglasnosti za izravno terećenje dolaskom u ured Financijsko- komercijalne službe, u prizemlju upravne zgrade poduzeća. Navedenoj Suglasnosti, prilaže se kopija osobne iskaznice te broj računa koji će se teretiti.

Nakon isteka valute plaćanja obračunava se zatezna kamata. Obračunavanje kamata na zakašnjela plaćanja je zakonska obveza. Ukoliko se račun ne podmiri u narednom periodu, šalje se opomena pred ovrhu/ utuženje. Ako se račun ne podmiri ni nakon opomene, zaduženi ured javnog bilježnika šalje ovrhu. U slučaju nepodmirenja više računa VODOVOD d.o.o. Omiš zadržava pravo obustaviti isporuku vodnih usluga.

 

Pošaljite svoje podatke za slanje računa na e-mail

Vaši podaci su poslani! Odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.
Sva polja su obavezna.

Obračun potrošnje u stambenim zgradama

U starijim stambenim zgradama potrošnja se mjeri zajedničkim brojilom za cijelu zgradu (ulaz). Raspodjela po stambenim jedinicama radi se za svako glavno brojilo po broju prijavljenih članova svakog domaćinstva ili po očitanju ugrađenih internih brojila koja se mogu elektronski očitati u istom trenutku.

 

Plaćanje utroška vode po broju članova domaćinstava

Predstavnik ulaza dostavlja listu promjene brojeva članova u domaćinstvima stambene zgrade do zadnjeg radnog dana tekućeg mjeseca. Popisnu listu broja članova moguće je dobiti u uredu Financijsko- komercijalne službe, u prizemlju upravne zgrade poduzeća.

Plaćanje utroška vode po internim mjerilima

Suvlasnici stambene zgrade mogu dogovoriti način plaćanja utroška vode po internim (sekundarnim) mjerilima po uvjetima utvrđenim odredbama članka 35. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga VODOVODA d.o.o. Omiš kojeg je moguće preuzeti u nastavku:

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Promjena podataka

U slučaju promjene imena korisnika potrošnog mjesta potrebni su sljedeći dokumenti:

 • zahtjev za promjenu imena korisnika potrošnog mjesta (napraviti u uredu Financijsko- komercijalne službe, u prizemlju upravne zgrade poduzeća)
 • dokaz o vlasništvu nekretnine (kupoprodajni ili darovni ugovor, ugovor o zamjeni nekretnina, rješenje o nasljeđivanju ili neki drugi dokument kojim se dokazuje prijenos vlasništva ili vlasništvo nekretnine)

U slučaju kada vlasnik nekretnine želi prepustiti potrošno mjesto drugom korisniku, a bez prijenosa vlasništva nad nekretninom, potrebno je napraviti izjavu o prepuštanju potrošnog mjesta. Izjava se radi u uredu Financijsko- komercijalne službe, u prizemlju upravne zgrade poduzeća. Potrebni su potpisi prethodnog i novog korisnika potrošnog mjesta, kao i kopije osobnih iskaznica.

Uz navedeno, u oba slučaja promjene podataka, potrebno je podmiriti sva prethodna dugovanja.

Vodoopskrba

Za priključenje gradilišnog priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu, radi izgradnje nove građevine, potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • zahtjev za priključak (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća)
 • pravomoćna građevinska dozvola
 • kopija katastarskog plana za predmetnu česticu
 • izvadak iz sudskog registra ili obrtnica (za pravne osobe)

Nakon završetka gradnje objekta i zatvaranja gradilišta, obavezno je podnijeti zahtjev za priključenje stambenog ili poslovnog objekta.

Za priključenje stambenog objekta na javnu vodoopskrbnu mrežu potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • zahtjev za priključak (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća)
 • pravomoćna građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju ili potvrda glavnog projekta
 • uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine (za građevine izgrađene do 15.02.1968.)
 • kopija katastarskog plana za predmetnu česticu

Na području gdje je izgrađen sustav javne odvodnje, uz zahtjev za priključenje stambenog objekta na vodoopskrbnu mrežu, obavezno je podnijeti i zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje.

Za priključenje poljoprivrednog zemljišta na javnu vodoopskrbnu mrežu potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • zahtjev za priključak (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća)
 • kopija katastarskog plana za predmetnu česticu
 • lokacijska informacija

Privremeno priključenje odobrava se prema koncesijskim rješenjima, a potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • zahtjev za priključak (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća)
 • izvadak iz sudskog registra ili obrtnica (za pravne osobe)
 • koncesijsko odobrenje

Nakon priloženog zahtjeva, Vodovod Omiš d.o.o. izlaskom na teren, utvrđuje gdje i pod kojim uvjetima je moguće izvršiti priključenje na vodoopskrbnu mrežu. Ako postoje uvjeti za priključenje, podnositelju zahtjeva se priprema ponuda na temelju koje se radi troškovnik i Ugovor o priključenju.

Skip to content