Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Općine Šestanovac i Zadvarje

Cijena vodnih usluga s primjenom od 01.04.2014. do 30.06.2021.

RB

STAVKA USLUGE

TARIFA/ STOPA

Stambeni prostor i poljoprivreda

Poslovni prostor

Stambeni prostor (socijalno ugroženi građani)

1

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga

kn/mj

20,00

20,00

10,00

2

Osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)

kn/m3

5,00

8,00

0,00

3

Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

kn/m3

0,00

0,00

0,00

4

Osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)

kn/m3

0,00

0,00

0,00

5

Cijena vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva

kn/m3

0,00

0,00

3,00

6

Naknada za zaštitu voda

kn/m3

1,35

1,35

1,35

7

Naknada za korištenje voda

kn/m3

2,85

2,85

2,85

8

Naknada za razvoj

kn/m3

0,00

0,00

0,00

9

Porez na dodanu vrijednost na stavku 1

13%

2,60

2,60

1,30

10

Porez na dodanu vrijednost na stavke 2, 3, 4

13%

0,65

1,04

0,39

12

UKUPNO FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA (s PDV-om)

kn/mj

22,60

22,60

11,30

13

UKUPNA CIJENA ZA VODOOPSKRBU – VARIJABILNA (s PDV-om)

kn/m3

9,85

13,24

7,59

Skip to content